Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ


นางพรพิมล โต๊ะทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
โทรศัพท์ 02-278-8607

นางสาวทัณฑิกา  จินดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 02-278-8607

 
นาวสาวสุธิราภา  ช่วงชุณห์ส่อง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 02-278-8607

 
นางวนิดา โพธิ์สว่าง
​เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 02-278-8607

​เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 02-278-8607


 

นางสาววาศิณี  ตันติวิศาลเกษตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ 02-278-8609
นางบุษบา   ซอมเมอร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ 02-278-8609


 

นายวิโรจน์  ชอบธรรม
พนักงานขับรถ