Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ

ส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศนางอภิญญา นราธนากร
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ
โทรศัพท์ 02-278-8613

นางสาวปาริชาติ  อินสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทรศัพท์ 02-278-8612
นางสาวปาริชาติ  ชมภูชัยเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-278-8612
นายมานพ  วุฒิกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-278-8612

 

นางสาวเบญจพร  แสนเสาร์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-278-8615

 
นายศรายุทธ  ไชยศิริ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-278-8615

 
นางสาวกัลยรัตน์  อินถา
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-278-8615

 
นางสาวสุภาณี  จงรัม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-278-8615

 
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ทองคำ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-278-8615

 
นายเอกชัย  มหะพันธุ์
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
โทรศัพท์ 02-278-8612

 
นายวิรศักดิ์  นาคเพ็ง
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
โทรศัพท์ 02-278-8612
นางสาวพิราวรรณ  จานิมิตร
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
โทรศัพท์ 02-278-8612
นางสาวพรพิมล  ปานเงิน
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
โทรศัพท์ 02-278-8612