Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนกฏหมายและระเบียบ

ส่วนกฏหมายและระเบียบ


 

นายเกษตรพงศ์  เหน่งเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
ผู้อำนวยการส่วนกฏหมายและระเบียบ
โทรศัพท์ 02-278-8611

 
นายชัชวาลย์  ชานุวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-278-8611