Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2นายสุริยา ศรียะพงศ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2
โทรศัพท์ 02-278-8610

นางยุพา  คำมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 02-278-8669

 
นายธัชพร  วัดอักษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-278-8669

 
นายทันกร หัสเถื่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-278-8669
นายสมัคร เชื้อบุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-278-8669
นายไพรวัลย์ มั่นเครือ
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-278-8617