Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2นายสุริยา ศรียะพงศ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2
โทรศัพท์ 02-278-86

นางยุพา  คำมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 02-278-86

 
นายธัชพร  วัดอักษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-278-86

 
นางสาวปิยนาฎ  ประสิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-278-86

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-278-86นางสาวจุฑามาศ ทองครบุรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ 02-278-86