Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนนโยบายและประเมินผล

ส่วนนโยบายและประเมินผลนายไพฑูรย์  จันทร์ชวน
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและประเมินผล
โทรศัพท์ 02-278-8614

นางสาวขวัญใจ  เขื่อนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 02-278-8614
นายอนุวัตร  จินตกสิกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-278-8614
   

 

นางสาวรุ่งทิพย์  ละมุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-278-8615
นายอภินันท์  หวังดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-278-8615