Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
 
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นอำนวยการ ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน
 
พันธกิจ : ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
 
ค่านิยมองค์การ : "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลศ”
 
แผนยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
 
เป้าประสงค์ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรม
 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
  ตัวชี้วัด                                                                                                                            ค่าเป้าหมาย
   ๑. การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทหรืข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินระหว่างราษฎรกับรัฐ                               ๖๐๐ เรื่อง
โดยใช้มาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)
   ๒. หลักฐาน แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ใช้ประกอบการพิสูจน์สิทธิ                                          ๓๖๐,๐๐๐ ไร่
การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดอนของรัฐ
 
กลยุทธ์
         กำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีผลบังคับทั่วถึงเท่าเทียมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์
 
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
 
ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
                   
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ