Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.พีรพล  มั่นจิตต์
ผู้อำนวยการกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

 

นางพรพิมล  โต๊ะทอง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
โทรศัพท์ 02-278-8607

 

นายเกษตรพงศ์ เหน่งเพ็ชร
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและประเมินผล
โทรศัพท์ 02-278-8614

 

นางอภิญญา นราธนากร
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ
โทรศัพท์ 02-278-8613

 

นายสุริยา ศรียะพงศ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 1
โทรศัพท์ 02-278-8610

 
นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน
ผู้อำนวยการ
ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2
โทรศัพท์ 02-278-8616

 
นายเกษตรพงศ์ เหน่งเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ปฏิบัติหน้าที่)
ผู้อำนวยการส่วนกฏหมายและระเบียบ
โทรศัพท์ 02-278-8611