Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของ กปร.

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของ กปร.

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
     1.ดำเนินการเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
        รวมทั้งจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
     2.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้มีมาตรการในการป้องกันและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
     3.ประสานนโยบายและการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

การแบ่งส่วนงานภายใน
     ปัจจุบันกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มีโครงสร้างประกอบด้วย 5 ส่วน มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น 45 อัตรา เป็นข้าราชการ 29 อัตรา พนักงานราชการ 13 อัตรา และจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา
 
ส่วนอำนวยการ (สอก.)
     1.ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ ระบบควบคุมภายใน
     2.ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานของ กบร.
     3.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มอื่น
 
ส่วนนโยบายและประเมินผล (สนผ.)
       1.เสนอปรับปรุงนโยบาย/มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐต่อ กบร.
       2.จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กระทรวงและนโยบายของรัฐ
       3.รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
       4.ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
 
ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 1 (สกร.1)
     1.พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่รวมทั้งหมด  40 จังหวัด
     2.ประสานกับจังหวัดเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในส่วนของทางราชการและนำมาประกอบการพิจารณาร่วมกับเอกสารหลักฐานของผู้ร้อง
     3.ศึกษางานข้อกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
     4.เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 
ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2 (สกร.2)
     1.พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่รวมทั้งหมด  37 จังหวัด
     2.ประสานกับจังหวัดเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในส่วนของทางราชการและนำมาประกอบการพิจารณาร่วมกับเอกสารหลักฐานของผู้ร้อง
     3.ศึกษางานข้อกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
     4.เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 
ส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ (สวภ.)
     1.จัดทำข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน ด้านการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นรายพื้นที่
     2.จัดทำระบบข้อมูล และสารสนเทศของกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
     3.จัดหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่พิพาท/ข้อขัดแย้ง เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
 
ส่วนกฏหมายและระเบียบ (สกม.)

     1.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการในป้องกันและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
     2.ประสานงานข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
     3.เสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิยของรัฐ
     4.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

เอกสารแนบ

structure _landinfo

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง