Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คณะอาจารย์ ผู้รับการศึกษา และเจ้าหน้าที่การศึกษา หลักสูตรการแปลความภาพถ่ายทางอากาศศึกษาดูงาน ณ กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คณะอาจารย์ ผู้รับการศึกษา และเจ้าหน้าที่การศึกษา หลักสูตรการแปลความภาพถ่ายทางอากาศศึกษาดูงาน ณ กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คณะอาจารย์ ผู้รับการศึกษา และเจ้าหน้าที่การศึกษา หลักสูตรการแปลความภาพถ่ายทางอากาศศึกษาดูงาน ณ กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้อำนวยการกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับมาตรการ กปร. ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและประเมินผล บรรยายเกี่ยวกับการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ แนะนำการดำเนินงานของส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ

13 ก.ย. 62

การประชุม

ดูทั้งหมด
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน นวค.นผ.ชำนาญการพิเศษ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าประชุม กบร.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัด เป็นประธาน

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน นวค.นผ.ชำนาญการพิเศษ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าประชุม กบร.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัด เป็นประธาน

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน นวค.นผ.ชำนาญการพิเศษ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าประชุม กบร.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ มีสังเกต และเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจน ในที่สาธารณประโยชน์จำนวน 4 แปลง (โดยเฉพาะประเด็นราษฎรบุกรุก หรือโต้แย้งสิทธิในที่ดิน) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

19 ก.ย. 62