Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม

ดูทั้งหมด
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ครั้งที่ 3/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้แทน อส. ปม. กตร.สป.ทส. ขปส. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้พิจารณากำหนดรูปแบบ และกรอบแนวทางการเตรียมการเพื่อศึกษา ในการจัดทำโครงการพื้นที่ต้นแบบเขตวัฒนธรรมพิเศษของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวเล และชาวกะเหรี่ยง จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) ชุมชนชาวเลหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวบอนใหญ่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (2) ชุมชนกะเหรี่ยงดอยช้างบ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และ (3) ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอคณะทำงานติดตามผลฯ ที่มี รอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ที่มี รมว.ทส. เป็นประธาน ต่อไป

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ครั้งที่ 3/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้แทน อส. ปม. กตร.สป.ทส. ขปส. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้พิจารณากำหนดรูปแบบ และกรอบแนวทางการเตรียมการเพื่อศึกษา ในการจัดทำโครงการพื้นที่ต้นแบบเขตวัฒนธรรมพิเศษของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวเล และชาวกะเหรี่ยง จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) ชุมชนชาวเลหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวบอนใหญ่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (2) ชุมชนกะเหรี่ยงดอยช้างบ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และ (3) ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอคณะทำงานติดตามผลฯ ที่มี รอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ที่มี รมว.ทส. เป็นประธาน ต่อไป

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ครั้งที่ 3/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้แทน อส. ปม. กตร.สป.ทส. ขปส. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้พิจารณากำหนดรูปแบบ และกรอบแนวทางการเตรียมการเพื่อศึกษา ในการจัดทำโครงการพื้นที่ต้นแบบเขตวัฒนธรรมพิเศษของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวเล และชาวกะเหรี่ยง จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) ชุมชนชาวเลหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวบอนใหญ่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (2) ชุมชนกะเหรี่ยงดอยช้างบ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และ (3) ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอคณะทำงานติดตามผลฯ ที่มี รอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ที่มี รมว.ทส. เป็นประธาน ต่อไป

10 ก.ค. 63