Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล  มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุมกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม กปร. ชั้น 15 อาคาร ทส.

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุมกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม กปร. ชั้น 15 อาคาร ทส.

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุมกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม กปร. ชั้น 15 อาคาร ทส. โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์ประกอบที่ 2 4 และ 5 2. การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนงานภายใน กปร. งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 - 2) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

24 ก.พ. 63

การประชุม

ดูทั้งหมด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัด​นครสวรรค์​ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีนายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ ที่ป่าไม้ และที่สาธารณประโยชน์ ในท้องที่อำเภอเมืองฯ อำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี​ และ​อำเภอตาคลี ตามมาตรการของ กบร. รวมทั้งสิ้น 14 แปลง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัด​นครสวรรค์​ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ ที่ป่าไม้ และที่สาธารณประโยชน์ ในท้องที่อำเภอเมืองฯ อำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี​ และ​อำเภอตาคลี ตามมาตรการของ กบร. รวมทั้งสิ้น 14 แปลง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัด​นครสวรรค์​ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ ที่ป่าไม้ และที่สาธารณประโยชน์ ในท้องที่อำเภอเมืองฯ อำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี​ และ​อำเภอตาคลี ตามมาตรการของ กบร. รวมทั้งสิ้น 14 แปลง

24 ก.พ. 63