Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 26 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ สบร. เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 ได้พิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 4 เรื่อง 7 แปลง

วันที่ 26 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ สบร. เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560  ได้พิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 4  เรื่อง 7 แปลง

วันที่ 26 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ สบร. เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 
ได้พิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 4  เรื่อง 7 แปลง

แกลเลอรี่