Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กบร.จังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัด พิจารณาเรื่อง การขออกโฉนดที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสะกอม พ.ศ.2528 จำนวน 7 แปลง ที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะความเป็นที่ดินของรัฐเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กบร.จังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัด พิจารณาเรื่อง การขออกโฉนดที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสะกอม พ.ศ.2528 จำนวน 7 แปลง ที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะความเป็นที่ดินของรัฐเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กบร.จังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัด พิจารณาเรื่อง การขออกโฉนดที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสะกอม พ.ศ.2528 จำนวน 7 แปลง
ที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะความเป็นที่ดินของรัฐเพิ่มเติม
ทั้งนี้ มีผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย

แกลเลอรี่