Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561

ณ จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม

 

1. หลักการและเหตุผล

          การดำเนินงานอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผลการอ่าน แปลฯ เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐ ตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) และใช้เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้งองค์กรศาลที่มีคำสั่งให้ใช้ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิจารณาคดีต่าง ๆ แต่เนื่องจากการดำเนินงานอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศที่ผ่านมาประสบปัญหา
เรื่องเจ้าหน้าที่อ่าน แปลฯ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ตรงกันในด้านการอ่าน แปลฯ โดยเฉพาะการลงสัญลักษณ์การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย-ทางอากาศ รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องต่อศาลในคดีที่เกี่ยวข้องกับผลการอ่าน แปลฯ ตามอำนาจหน้าที่ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาคดีในชั้นศาล

          สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.)ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการอ่าน-ภาพถ่ายทางอากาศ จึงได้กำหนดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินงานอ่าน แปลฯ ของคณะอนุกรรมการอ่าน-ภาพถ่ายทางอากาศมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมาตรฐานซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการได้
อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้ผลการอ่าน แปลฯ ของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานอ่าน แปลฯของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ กระบวนการยุติธรรม และการพิจารณาคดีในชั้นศาล รวมทั้งแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีของศาล ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

          2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ร่วมกันระดมความคิดในการทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย-
ทางอากาศ

          2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการพระราชดำริเพื่อน้อมนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการและชีวิตประจำวันต่อไป

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

          ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศและเจ้าหน้าที่อ่าน แปลฯ ของหน่วยงาน ได้แก่ กรมที่ดิน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมแผนที่ทหาร กรมธนารักษ์
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 80 คน

4. ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน

          ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และสำนักงานโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

5. รูปแบบโครงการ

          5.1 พิธีเปิด โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

5.2 การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
ในกระบวนการยุติธรรม” โดยนายธีรเดช อินใหญ่ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก

5.3 การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่าย-
ทางอากาศ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาล” โดย นายแสงชม พจน์สมพงส์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

5.4 การบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์ในกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล” โดยนายสุจิตร จันทร์สว่าง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศชำนาญการพิเศษ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยาน-แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

5.5 การอภิปรายเรื่องสัญลักษณ์จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทาง-อากาศ โดยนายแสงชม พจน์สมพงส์ นายธีรเดช อินใหญ่และนายสุจิตร จันทร์สว่าง

5.6 การระดมความคิดพิจารณาทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขเกี่ยวกับสัญลักษณ์จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

5.7 สรุปผลการทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขเกี่ยวกับสัญลักษณ์จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

5.8 รับฟังการอภิปรายเกี่ยวกับ “โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” โดย นางสาววิบูลย์ลักษณ์ จันทร์ไทย นางสาวประภัสสร เจริญสุข และนางสาวอรพิน ประชานิยม

5.9 พิธีปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

6. งบประมาณดำเนินงาน

          สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่จัดกิจกรรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าที่พัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงานของ สบร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 408,610บาท (สี่แสนแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
อ่านภาพถ่ายทางอากาศที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่ส่งผลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

7.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดสัญลักษณ์การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ และได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ

7.3 อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่อ่าน แปลฯ ในคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการเบิกความเป็นพยานในชั้นศาล

8. การประเมินผลโครงการ

          การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          โทร 0 2278 8614

          โทรสาร 0 2278 8608

แกลเลอรี่