Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. มีการประชุม กบร.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน และมีนางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น. มีการประชุม กบร.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน และมีนางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น.
มีการประชุม กบร.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน
และมีนางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 5 เรื่อง

แกลเลอรี่