Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 
โดยมีรองผู้ว่าสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น มีเรื่องเพื่อพิจารณาทั้งหมด 3 เรื่อง

แกลเลอรี่