Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้เดินทางมาประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (สัมภาษณ์)

วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้เดินทางมาประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (สัมภาษณ์)

วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้เดินทางมาประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (สัมภาษณ์) ประกอบการศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย 
กรณีการบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ดำเนินการโดยสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แกลเลอรี่