Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุม กบร.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีนายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัด ทำหน้าทีประธานกบร.จังหวัด และมีนายสุริยา ศรียะพงศ์ ผู้แทนเลขานุการ กบร.เข้าร่วมประชุมด้วย

ประชุม กบร.จังหวัดสตูล ครั้งที่  2 /2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  มีนายศักดา วิทยาศิริกุล  ปลัดจังหวัด ทำหน้าทีประธานกบร.จังหวัด และมีนายสุริยา ศรียะพงศ์ ผู้แทนเลขานุการ กบร.เข้าร่วมประชุมด้วย

ประชุม กบร.จังหวัดสตูล ครั้งที่  2 /2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
มีนายศักดา วิทยาศิริกุล  ปลัดจังหวัด ทำหน้าทีประธานกบร.จังหวัด และมีนายสุริยา ศรียะพงศ์ ผู้แทนเลขานุการ กบร.เข้าร่วมประชุมด้วย 

แกลเลอรี่