Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร 2 กปร. สป.ทส. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2561

นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร 2 กปร. สป.ทส. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2561

นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร 2 กปร. สป.ทส. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2561 

แกลเลอรี่