Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. มีการประชุม กบร.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. มีการประชุม กบร.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.
มีการประชุม กบร.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีนางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้มีเรื่องสืบเนื่องจำนวน 3 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 2 เรื่อง

แกลเลอรี่