Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น นางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น นางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.
นางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
ทั้งนี้มีเรื่องพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง 
เป็นกรณีขอออกโฉนดที่ดินในที่สาธารณประโยชน์ รวม 10 แปลง

แกลเลอรี่