Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 20 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2481 ให้กับ จนท.หน่วยทหารและ อบท. จำนวน 120 คน ซึ่งจัดโดยมณฑลทหารบกที่ 17 ณ ห้องประชุมของมณฑลทหารบกที่ 17 จ.กาญจนบุรี

วันที่ 20 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2481  ให้กับ จนท.หน่วยทหารและ อบท. จำนวน 120 คน ซึ่งจัดโดยมณฑลทหารบกที่ 17 ณ ห้องประชุมของมณฑลทหารบกที่ 17 จ.กาญจนบุรี

วันที่ 20 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2481 
ให้กับ จนท.หน่วยทหารและ อบท. จำนวน 120 คน ซึ่งจัดโดยมณฑลทหารบกที่ 17 ณ ห้องประชุมของมณฑลทหารบกที่ 17 จ.กาญจนบุรี โดยมี พลตรี วสุ เจี่ยมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ 
ผอ.กปร.ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร.ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป

แกลเลอรี่