Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ชึ่งมีนางยุพา คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว มีวาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561  ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ชึ่งมีนางยุพา  คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว มีวาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561  ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ชึ่งมีนางยุพา  คำมา ผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
มีวาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. กรณีขออกโฉนดที่ดิน ในเขตป่าชายเลน จำนวน 1 แปลง
2. กรณีขอออกโฉนดที่ดิน ในเขตที่เขา/ภูเขา จำนวน 1 แปลง
3. พิจารณาผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่างอากาศ ในเขต พ.ร.ฎ. กำหนดเขตหวงห้ามฯ พ.ศ. 2497 จำนวน 2 แปลง
4. พิจารณาผลการอ่าน แปลฯ ในที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 3 แปลง
5. กรณีเพิกถอนโฉนดที่ดินในเขตป่าชายเลน จำนวน 4 แปลง

แกลเลอรี่