Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.  นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. 
นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน ผู้แทนเลขานุการ กบร. ได้เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง

แกลเลอรี่