Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กบร.จังหวัดพังงา จัดการประชุม กบร.จังหวัด ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กบร.จังหวัดพังงา จัดการประชุม กบร.จังหวัด ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กบร.จังหวัดพังงา จัดการประชุม กบร.จังหวัด ครั้งที่ 3/2561 
มีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีผู้แทนเลขานุการ กบร. นายสุริยา ศรียะพงศ์ เข้าร่วมประชุมด้วย 
มีเรื่องพิสูจน์สิทธิ ในเขตพื้นที่ป่าไม้ 5 เรื่อง มีมติส่งอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ 10 แปลง เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

แกลเลอรี่