Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กปร. ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม กบร.จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กปร. ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม กบร.จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสุริยา  ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กปร. ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม กบร.จังหวัดราชบุรี 
และนายมานพ  วุฒิกร เจ้าหน้าที่ สวภ. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ กบร. เรื่องขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
และจัดแสดงภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งสาธิตการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยกล้องมองภาพสามมิติ ให้แก่ฝ่ายเลขานุการ กบร.จังหวัดราชบุรี 
ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยนายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี 
ร่วมรับฟังการให้ความรู้และได้ทดลองมองภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยกล้องมองภาพสามมิติด้วย

แกลเลอรี่