Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 24-25 ก.ย.61 ผอ.กปร.ได้เข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา บิช จ.สงฃลา

วันที่ 24-25 ก.ย.61 ผอ.กปร.ได้เข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ครั้งที่ 4/2561  ณ ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา บิช จ.สงฃลา

วันที่ 24-25 ก.ย.61 ผอ.กปร.ได้เข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ครั้งที่ 4/2561 
ณ ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา บิช จ.สงฃลา โดยมีนายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ ทำหน้าที่ประธาน มี ผอ.กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เป็นเลขานุการ 
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรับรองผลการศึกษากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 6 เมือง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ขอนแก่น มหาสารคาม 
และมีมติเห็นชอบรับรองรูปแผนที่แสดงขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ตามที่ จนท.กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการสำรวจรังวัด จำนวน 3 เมือง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ยโสธร สุรินทร์  
รวมทั้งได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูกำแพงเมือง-คูเมือง อ.สทิงพระ และกำแพงเมือง อ.เมืองฯ จ.สงขลา

แกลเลอรี่