Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นางสาววิปัศยา ต๊ะผัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. พร้อมด้วย นางสาวณัฐภา มากขุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นางสาววิปัศยา ต๊ะผัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. พร้อมด้วย นางสาวณัฐภา มากขุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นางสาววิปัศยา ต๊ะผัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. พร้อมด้วย นางสาวณัฐภา มากขุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562 
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยม วิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาจำนวน 9 เรื่อง


1เป็นกรณีเพิกถอนโฉนดที่ดิน จำนวน 24 แปลง เป็นที่ดินของรัฐประเภท ที่เขตเขา มีความลาดชั้นเกินกว่า 35 % 
2.ขอออกโฉนดที่ดิน วัดโบสถ์ชนะมาร เป็นที่สาธารณประโยชน์ "ป่าไทรงาม" 
3.การเพิกถอนโฉนดที่ดิน จำนวน 14 แปลง อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรบางส่วน และกันออกเพื่อการเกษตรและใช้ประโยชน์ 
4.การเพิกถอนโฉนดที่ดินจำนวน 4 แปลง เนื่องจากออกทับซ้อนที่สาธารณประโยชน์แปลง "ป่าคลองอุ่มแพ"
5.ขอออกโฉนดที่ดิน อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู"และ "ป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร"
6.เพิกถอน น.ส. 3 จำนวน 12ฉบับ เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ และสวนป่า ส.ป.ก. 
7.ขอออกโฉนดที่ดินจากน.ส.3 โดยผอ.แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 คัดค้าน โดยที่ดินบางส่วนรุกล้ำแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก
8.การขอใช้ที่ดินสาธารประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์โคกปรือ เพื่อขอจัดตั้งวัดโคกปรือรุ่งเรืองธรรม
9.การร้องเรียนในระบบ e-pitition เป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าและภูเขา จำนวน 3แปลง

แกลเลอรี่