Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและประเมินผล กปร. เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและประเมินผล กปร. เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและประเมินผล กปร.
เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4 : ความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
ณ ห้องประชุม ศทส. ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่