Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุริยา ศรียะพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผอ.สกร.2 เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานที่ประชุม มีเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 4 เรื่อง ดังนี้ 1. การพิจารณาผลการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน" ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 5 ราย 8 แปลง ที่ประชุมมีมติเชื่อว่าราษฎรได้ครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐเฉพาะส่วนที่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศ 2. การตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ตำบลเกาะลันตาน้อย ตำบลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ"ป่าหลังสอดและป่าควนบากันเกาะ"ทีประชุมมีมติส่งอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ในกรณีนี้ผู้แทนเลขานุการ กบร.มีความเห็นแย้ง 3. การพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ รายนายจำเริญ กับพวก รวม 4 คน ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่ประชุมมีมติ ส่งเรื่องให้คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 334/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 พิจารณาเพื่อตรวจสอบสรุปข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุม กบร.จังหวัดต่อไป 4. การพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 209 แปลง เนื้อที่ 9,021 ไร่ ที่ประชุมเห็นว่าผู้ร้องได้ฟ้องคดีต่อศาลแล้วเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ กบร.จังหวัด ที่จะพิจารณาอาจเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลได้ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่เคยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าปลายคลองพระยา"ต่อกรมป่าไม้เท่ากับยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐแล้ว

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุริยา ศรียะพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผอ.สกร.2 เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานที่ประชุม มีเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 4 เรื่อง  ดังนี้  1. การพิจารณาผลการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน" ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 5 ราย 8 แปลง ที่ประชุมมีมติเชื่อว่าราษฎรได้ครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐเฉพาะส่วนที่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศ 2. การตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ตำบลเกาะลันตาน้อย ตำบลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ"ป่าหลังสอดและป่าควนบากันเกาะ"ทีประชุมมีมติส่งอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ในกรณีนี้ผู้แทนเลขานุการ กบร.มีความเห็นแย้ง 3. การพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ รายนายจำเริญ กับพวก รวม 4 คน ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่ประชุมมีมติ ส่งเรื่องให้คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 334/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 พิจารณาเพื่อตรวจสอบสรุปข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุม กบร.จังหวัดต่อไป 4. การพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 209 แปลง  เนื้อที่ 9,021 ไร่ ที่ประชุมเห็นว่าผู้ร้องได้ฟ้องคดีต่อศาลแล้วเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ กบร.จังหวัด ที่จะพิจารณาอาจเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลได้ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่เคยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าปลายคลองพระยา"ต่อกรมป่าไม้เท่ากับยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐแล้ว

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุริยา ศรียะพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผอ.สกร.2 เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานที่ประชุม มีเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 4 เรื่อง  ดังนี้ 
1. การพิจารณาผลการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน" ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 5 ราย 8 แปลง ที่ประชุมมีมติเชื่อว่าราษฎรได้ครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐเฉพาะส่วนที่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศ
2. การตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ตำบลเกาะลันตาน้อย ตำบลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ"ป่าหลังสอดและป่าควนบากันเกาะ"ทีประชุมมีมติส่งอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ในกรณีนี้ผู้แทนเลขานุการ กบร.มีความเห็นแย้ง
3. การพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ รายนายจำเริญ กับพวก รวม 4 คน ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่ประชุมมีมติ ส่งเรื่องให้คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 334/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 พิจารณาเพื่อตรวจสอบสรุปข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุม กบร.จังหวัดต่อไป
4. การพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 209 แปลง  เนื้อที่ 9,021 ไร่ ที่ประชุมเห็นว่าผู้ร้องได้ฟ้องคดีต่อศาลแล้วเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ กบร.จังหวัด ที่จะพิจารณาอาจเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลได้ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่เคยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าปลายคลองพระยา"ต่อกรมป่าไม้เท่ากับยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐแล้ว

แกลเลอรี่