Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มอบหมายให้ นางอภิญญา นราธนากร ผอ.ส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดย นายณรงค์ รัฐอมฤต เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงาน 2 ฉบับ ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.ภูเก็ต และพิจารณาการขอให้อ่าน แปลฯ 2 บริเวณ ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชลบุรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น.  ว่าที่ร้อยตรีพีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มอบหมายให้ นางอภิญญา นราธนากร ผอ.ส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดย นายณรงค์ รัฐอมฤต เป็นประธานการประชุม  ที่ประชุมพิจารณารายงาน 2 ฉบับ ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.ภูเก็ต และพิจารณาการขอให้อ่าน แปลฯ 2 บริเวณ ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชลบุรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น. 
ว่าที่ร้อยตรีพีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มอบหมายให้ นางอภิญญา นราธนากร ผอ.ส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดย นายณรงค์ รัฐอมฤต เป็นประธานการประชุม 
ที่ประชุมพิจารณารายงาน 2 ฉบับ ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.ภูเก็ต และพิจารณาการขอให้อ่าน แปลฯ 2 บริเวณ ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชลบุรี

แกลเลอรี่