Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 3 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ ในท้องที่อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร. ให้กับราษฎรโดยมีหลักฐาน ส.ค.1และพยานบุคคล รวมทั้งสิ้น จำนวน 600 แปลง มติที่ประชุม 1.น่าเชื่อว่ามีการครอบครองมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการภาพถ่าย เพื่อพิจารณารับดำเนินการอ่านแปลฯ จำนวน 599 แปลง 2.มอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดฯมีหนังสือตอบ กบร.จังหวัด ให้ชัดเจนว่าที่ดินแปลงที่ขอพิสูจน์ฯใช้พยานหลักฐานใด ประกอบคำขอพิสูจน์สิทธิ จำนวน 1 แปลง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 3 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม  ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ ในท้องที่อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร. ให้กับราษฎรโดยมีหลักฐาน ส.ค.1และพยานบุคคล รวมทั้งสิ้น จำนวน 600 แปลง   มติที่ประชุม 1.น่าเชื่อว่ามีการครอบครองมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการภาพถ่าย เพื่อพิจารณารับดำเนินการอ่านแปลฯ จำนวน 599 แปลง  2.มอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดฯมีหนังสือตอบ กบร.จังหวัด ให้ชัดเจนว่าที่ดินแปลงที่ขอพิสูจน์ฯใช้พยานหลักฐานใด ประกอบคำขอพิสูจน์สิทธิ จำนวน 1 แปลง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 3 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม  ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ ในท้องที่อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร. ให้กับราษฎรโดยมีหลักฐาน ส.ค.1และพยานบุคคล รวมทั้งสิ้น จำนวน 600 แปลง 
 มติที่ประชุม 1.น่าเชื่อว่ามีการครอบครองมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการภาพถ่าย เพื่อพิจารณารับดำเนินการอ่านแปลฯ จำนวน 599 แปลง 
2.มอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดฯมีหนังสือตอบ กบร.จังหวัด ให้ชัดเจนว่าที่ดินแปลงที่ขอพิสูจน์ฯใช้พยานหลักฐานใด ประกอบคำขอพิสูจน์สิทธิ จำนวน 1 แปลง

แกลเลอรี่