Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยงครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ และมีมติ ดังนี้ 1.เห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหา 1 คณะ 2.เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา 3 ด้าน ด้านเชิงนโยบาย ด้านคดีความ และความเดือดร้อนรายกรณี 3.ให้ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 53 และ 3 ส.ค. 53 และขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหา 7 ข้อ 4.กำหนดให้มีพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วย ชุมชนป่าแป๋ จังหวัดลำพูน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา และชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ตะวันตกอีกอย่างน้อย 1 ชุมชน 5.เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามแผนปฏิรูปประเทศภายในปี พ.ศ 2565

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  13.00 น. รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยงครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ และมีมติ ดังนี้ 1.เห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหา 1 คณะ  2.เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา 3 ด้าน ด้านเชิงนโยบาย ด้านคดีความ และความเดือดร้อนรายกรณี 3.ให้ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 53 และ 3 ส.ค. 53 และขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหา 7 ข้อ 4.กำหนดให้มีพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วย ชุมชนป่าแป๋ จังหวัดลำพูน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา และชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ตะวันตกอีกอย่างน้อย 1 ชุมชน 5.เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามแผนปฏิรูปประเทศภายในปี พ.ศ 2565


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  13.00 น. รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยงครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ และมีมติ ดังนี้
1.เห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหา 1 คณะ 
2.เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา 3 ด้าน ด้านเชิงนโยบาย ด้านคดีความ และความเดือดร้อนรายกรณี
3.ให้ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 53 และ 3 ส.ค. 53 และขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหา 7 ข้อ
4.กำหนดให้มีพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วย ชุมชนป่าแป๋ จังหวัดลำพูน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา และชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ตะวันตกอีกอย่างน้อย 1 ชุมชน
5.เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามแผนปฏิรูปประเทศภายในปี พ.ศ 2565

แกลเลอรี่