Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น. นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทองพลู สิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาจำนวน ๑ เรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ “หนองนาแซง”

วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น.  นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร.  เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทองพลู สิริกาโม  ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  โดยมีนายสนิท ขาวสอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาจำนวน ๑ เรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ “หนองนาแซง”

วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น. 
นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร.  เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทองพลู สิริกาโม  ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  โดยมีนายสนิท ขาวสอาด 
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาจำนวน ๑ เรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ “หนองนาแซง”

แกลเลอรี่