Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดเลยครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจังหวัดเลย ชั้น 2 โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาจำนวน 4 เรื่อง คือ 1. การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับที่สาธารณประโบชน์แปลง “บุ่งแม่ด่อน” 2.การร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันในพื้นที่บ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย 3.กรณีตัวแทนราษฎรตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย ขอความเป็นธรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดหรือระงับการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า 4.พิจารณากรณี ขอให้ยกเลิกเขตป่าสงวนหรือกันพื้นที่ทำกินให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลโป่ง และขอให้ออกโฉนดให้กับราษฏร

วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดเลยครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจังหวัดเลย ชั้น 2 โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาจำนวน 4 เรื่อง คือ  1. การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับที่สาธารณประโบชน์แปลง “บุ่งแม่ด่อน” 2.การร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันในพื้นที่บ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย  3.กรณีตัวแทนราษฎรตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย ขอความเป็นธรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดหรือระงับการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า 4.พิจารณากรณี ขอให้ยกเลิกเขตป่าสงวนหรือกันพื้นที่ทำกินให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลโป่ง และขอให้ออกโฉนดให้กับราษฏร

วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดเลยครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจังหวัดเลย ชั้น 2 โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาจำนวน 4 เรื่อง คือ

1. การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับที่สาธารณประโบชน์แปลง “บุ่งแม่ด่อน”

2.การร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันในพื้นที่บ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย

3.กรณีตัวแทนราษฎรตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย ขอความเป็นธรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดหรือระงับการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า

4.พิจารณากรณี ขอให้ยกเลิกเขตป่าสงวนหรือกันพื้นที่ทำกินให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลโป่ง และขอให้ออกโฉนดให้กับราษฏร

แกลเลอรี่