Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายสุริยา ศรียะพงศ์ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณประโยชน์ ท้องที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ผลการประชุม ดังนี้ 1. กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ แปลง "โนนป่ายาง" ที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ยืนยันให้ดำเนินการอ่าน แปลฯ ตามมติที่ประชุม กบร.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2562 และประเด็นที่ผู้ร้อง ได้ร้องเรียน กบร.จังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว 2. กรณีเรื่องร้องเรียนการบุกรุกที่ดิน แปลง "ป่าโนนกอก" ในการพิจารณา ได้ข้อยุติว่า "ป่าโนนกอก" ไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน ที่ประชุมจึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐทุกประเภท ว่า "ป่าโนนกอก" เป็นที่ดินของรัฐประเภทอื่นอีกหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์  กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณประโยชน์ ท้องที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ  ผลการประชุม ดังนี้ 1. กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ แปลง "โนนป่ายาง" ที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ยืนยันให้ดำเนินการอ่าน แปลฯ ตามมติที่ประชุม กบร.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2562 และประเด็นที่ผู้ร้อง ได้ร้องเรียน กบร.จังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว 2. กรณีเรื่องร้องเรียนการบุกรุกที่ดิน แปลง "ป่าโนนกอก" ในการพิจารณา ได้ข้อยุติว่า "ป่าโนนกอก" ไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน ที่ประชุมจึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐทุกประเภท ว่า "ป่าโนนกอก" เป็นที่ดินของรัฐประเภทอื่นอีกหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์  กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณประโยชน์ ท้องที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
ผลการประชุม ดังนี้
1. กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ แปลง "โนนป่ายาง" ที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ยืนยันให้ดำเนินการอ่าน แปลฯ ตามมติที่ประชุม กบร.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2562 และประเด็นที่ผู้ร้อง ได้ร้องเรียน กบร.จังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว
2. กรณีเรื่องร้องเรียนการบุกรุกที่ดิน แปลง "ป่าโนนกอก" ในการพิจารณา ได้ข้อยุติว่า "ป่าโนนกอก" ไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน ที่ประชุมจึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐทุกประเภท ว่า "ป่าโนนกอก" เป็นที่ดินของรัฐประเภทอื่นอีกหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

แกลเลอรี่