Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กปร. ประชุมหาข้อยุติกรณีวัดจันทร์และวัดน้ำเลา (ช่องลมเทวา) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ฝ่ายเลขานุการ กบร.จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักศิลปากรที่ 4 (ลพบุรี) และผู้ปกครองท้องที่ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ แนวทางการพิสูจน์สิทธิฯ ตามมาตรการของ กบร. ณ ห้องประชุมภูทับเบิก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า วัดทั้งสอง มีเอกสาร ส.ค.1 แจ้งการครอบครองโดยผู้แทนกรมการศาสนา ซึ่งเป็นการแจ้ง การครอบครองมาก่อนการมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ (ป่าไม้ของชาติ ตามมติ ครม. 14 พ.ย.2504) มีพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้ความคุ้มครอง จึงไม่ต้องส่งอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศและเห็นควรให้ กปร. มีหนังสือแจ้ง กบร.จังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอเข้าที่ประชุม กบร.จังหวัด เพื่อมอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กปร. ประชุมหาข้อยุติกรณีวัดจันทร์และวัดน้ำเลา (ช่องลมเทวา) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ฝ่ายเลขานุการ กบร.จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักศิลปากรที่ 4 (ลพบุรี) และผู้ปกครองท้องที่ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ แนวทางการพิสูจน์สิทธิฯ ตามมาตรการของ กบร. ณ ห้องประชุมภูทับเบิก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์             โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า วัดทั้งสอง มีเอกสาร ส.ค.1 แจ้งการครอบครองโดยผู้แทนกรมการศาสนา ซึ่งเป็นการแจ้ง การครอบครองมาก่อนการมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ (ป่าไม้ของชาติ ตามมติ ครม. 14 พ.ย.2504) มีพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้ความคุ้มครอง จึงไม่ต้องส่งอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศและเห็นควรให้ กปร. มีหนังสือแจ้ง กบร.จังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอเข้าที่ประชุม กบร.จังหวัด เพื่อมอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

                         วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กปร.

ประชุมหาข้อยุติกรณีวัดจันทร์และวัดน้ำเลา (ช่องลมเทวา) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ฝ่ายเลขานุการ กบร.จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักศิลปากรที่ 4 (ลพบุรี) และผู้ปกครองท้องที่ พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการพิสูจน์สิทธิฯ ตามมาตรการของ กบร. ณ ห้องประชุมภูทับเบิก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

                        โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า วัดทั้งสอง มีเอกสาร ส.ค.1 แจ้งการครอบครองโดยผู้แทนกรมการศาสนา ซึ่งเป็นการแจ้ง

การครอบครองมาก่อนการมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ (ป่าไม้ของชาติ ตามมติ ครม. 14 พ.ย.2504) มีพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้ความคุ้มครอง

จึงไม่ต้องส่งอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศและเห็นควรให้ กปร. มีหนังสือแจ้ง กบร.จังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอเข้าที่ประชุม

กบร.จังหวัด เพื่อมอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

แกลเลอรี่