Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุม Morning Talk สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ กปร. ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม กปร. ชั้น 15 อาคาร ทส.

วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุม Morning Talk สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ กปร. ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม กปร. ชั้น 15 อาคาร ทส.
วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุม Morning Talk สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ กปร. ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม กปร. ชั้น 15 อาคาร ทส.
 
ในการนี้ ได้มีการนำการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยเจ้าหน้าที่ กปร. ดังนี้
- นางสาวสุธิราภา ช่วงชุณห์ส่อง นำการพูดคุย เรื่อง "คุณสมบัติ ประโยชน์และโทษของสารส้ม" 
- นายเอกชัย มหะพันธุ์ นำการพูดคุย เรื่อง "ความรู้ในการเลือกไม้แบดมินตัน"
 
เรื่องอื่น ๆ
- สกร.2 แจ้งผลการเข้าร่วมการประชุม กบร.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- สกร.1 แจ้งผลการเข้าร่วมการประชุม กบร.จังหวัดสุรินทร์

แกลเลอรี่