Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร.เข้าประชุม กบร.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากรณีการขอเพิกถอนโฉนดที่ดินในเขตที่ดินของรัฐบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และมีมติมอบให้ที่ดินจังหวัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน พยานบุคคล คำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อความรอบครอบประกอบการพิจารณาของที่ประชุมภายใน 30 วันต่อไป

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร.เข้าประชุม กบร.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากรณีการขอเพิกถอนโฉนดที่ดินในเขตที่ดินของรัฐบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และมีมติมอบให้ที่ดินจังหวัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน พยานบุคคล คำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อความรอบครอบประกอบการพิจารณาของที่ประชุมภายใน 30 วันต่อไป

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร.เข้าประชุม กบร.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากรณีการขอเพิกถอนโฉนดที่ดินในเขตที่ดินของรัฐบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และมีมติมอบให้ที่ดินจังหวัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน พยานบุคคล คำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อความรอบครอบประกอบการพิจารณาของที่ประชุมภายใน 30 วันต่อไป

แกลเลอรี่