Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิ ของ กบร.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรในเขต พรฏ.2479 จำนวน 3 แปลง มติที่ประชุม 1.น่าเชื่อว่าราษฎรเข้าครอบครองมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง 2.น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองมาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง 3.มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ กบร.จังหวัดนครสวรรค์เพื่อแจ้งให้ สนง.ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินและค่าพิกัดที่ถูกต้องในระวาง UTM ฉบับล่าสุด

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิ ของ กบร.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรในเขต พรฏ.2479 จำนวน 3 แปลง มติที่ประชุม   1.น่าเชื่อว่าราษฎรเข้าครอบครองมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง  2.น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองมาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง  3.มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ กบร.จังหวัดนครสวรรค์เพื่อแจ้งให้ สนง.ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินและค่าพิกัดที่ถูกต้องในระวาง UTM ฉบับล่าสุด

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิ ของ กบร.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรในเขต พรฏ.2479 จำนวน 3 แปลง มติที่ประชุม

1.น่าเชื่อว่าราษฎรเข้าครอบครองมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง

2.น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองมาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง

3.มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ กบร.จังหวัดนครสวรรค์เพื่อแจ้งให้ สนง.ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินและค่าพิกัดที่ถูกต้องในระวาง UTM ฉบับล่าสุด

แกลเลอรี่