Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสุมทรสาคร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2581 หวงห้ามเพื่อการทำนาเกลือ และสหกรณ์นิคมนาเกลือ พ.ศ.2500 และที่ป่าชายเลน ตามมติ ค.ร.ม. 15 ธันวาคม 2530 ในท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 ราย 13 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1. มอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร และนิคมสกรณ์บ้านไร่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในความเป็นที่ดินของรัฐว่า ที่ดินแปลงที่ขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในที่ดินของรัฐประเภทใด ประกาศหวงห้ามตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด ให้ชัดเจน เนื่องจากผู้แทนนิคมฯ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า มี พ.ร.ฎ. ปีต่าง ๆ ถอนการหวงห้ามที่ดิน ตาม พ.ร.ฎ.2481 2.ตรวจสอบการครอบครองที่ดินของราษฎรแต่ละแปลงว่า ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมาอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสุมทรสาคร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2581 หวงห้ามเพื่อการทำนาเกลือ และสหกรณ์นิคมนาเกลือ พ.ศ.2500 และที่ป่าชายเลน ตามมติ ค.ร.ม. 15 ธันวาคม 2530 ในท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 ราย 13 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1. มอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร และนิคมสกรณ์บ้านไร่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในความเป็นที่ดินของรัฐว่า ที่ดินแปลงที่ขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในที่ดินของรัฐประเภทใด ประกาศหวงห้ามตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด ให้ชัดเจน เนื่องจากผู้แทนนิคมฯ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า มี พ.ร.ฎ. ปีต่าง ๆ ถอนการหวงห้ามที่ดิน ตาม พ.ร.ฎ.2481    2.ตรวจสอบการครอบครองที่ดินของราษฎรแต่ละแปลงว่า ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมาอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสุมทรสาคร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2581 หวงห้ามเพื่อการทำนาเกลือ และสหกรณ์นิคมนาเกลือ พ.ศ.2500 และที่ป่าชายเลน ตามมติ ค.ร.ม. 15 ธันวาคม 2530 ในท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 ราย 13 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ
1. มอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร และนิคมสกรณ์บ้านไร่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในความเป็นที่ดินของรัฐว่า ที่ดินแปลงที่ขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในที่ดินของรัฐประเภทใด ประกาศหวงห้ามตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด ให้ชัดเจน เนื่องจากผู้แทนนิคมฯ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า มี พ.ร.ฎ. ปีต่าง ๆ ถอนการหวงห้ามที่ดิน ตาม พ.ร.ฎ.2481   
2.ตรวจสอบการครอบครองที่ดินของราษฎรแต่ละแปลงว่า ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมาอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด

แกลเลอรี่