Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าชายเลน ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ในท้องที่ อ.พานทอง อ.หนองใหญ่ อ.บางละมุง อ.เมืองชลบุรี อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ราย 5 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1.ส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อหาตำแหน่งและขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ 5 ช่วงชั้นปี พ.ศ. ในที่ดินของรัฐ 3 บริเวณ จำนวน 3 แปลง 2.น่าเชื่อว่ามีการครอบครองมาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง 3.ขอความอนุเคราะห์ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2510 ซึ่งที่ดินแปลงพิพาทอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ พ.ร.ฎ. 2497 ราย ร้อยโท พรหมมา ใจการุณย์ เพื่อประกอบการดำเนินงานออกเอกสารสิทธิของสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าชายเลน ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ในท้องที่ อ.พานทอง อ.หนองใหญ่ อ.บางละมุง อ.เมืองชลบุรี อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ราย 5 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1.ส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อหาตำแหน่งและขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ 5 ช่วงชั้นปี พ.ศ. ในที่ดินของรัฐ 3 บริเวณ จำนวน 3 แปลง   2.น่าเชื่อว่ามีการครอบครองมาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง 3.ขอความอนุเคราะห์ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2510 ซึ่งที่ดินแปลงพิพาทอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ พ.ร.ฎ. 2497 ราย ร้อยโท พรหมมา ใจการุณย์ เพื่อประกอบการดำเนินงานออกเอกสารสิทธิของสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าชายเลน ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ในท้องที่ อ.พานทอง อ.หนองใหญ่ อ.บางละมุง อ.เมืองชลบุรี อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ราย 5 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ
1.ส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อหาตำแหน่งและขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ 5 ช่วงชั้นปี พ.ศ. ในที่ดินของรัฐ 3 บริเวณ จำนวน 3 แปลง  
2.น่าเชื่อว่ามีการครอบครองมาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง
3.ขอความอนุเคราะห์ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2510 ซึ่งที่ดินแปลงพิพาทอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ พ.ร.ฎ. 2497 ราย ร้อยโท พรหมมา ใจการุณย์ เพื่อประกอบการดำเนินงานออกเอกสารสิทธิของสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ

แกลเลอรี่