Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​ชำนาญการ กปร. ได้รับมอบ​หมา​ยให้​เป็นผู้แทน​ กปร. เข้าร่วม​ประชุม​คณะ​ทำงานพิจารณา​กลั่นกรองการพิสูจน์​สิทธิการครอบครองที่ดินของ​ราษฎร​ที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม​ ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารกรมธนารักษ์​ โดยมีนางสาวทรรษน์พรรณ เจริญกิจ ผู้เชี่ยวชาญ​เฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราช​พัสดุ ​เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา​แก้ไขปัญหาที่ดินราช​พัสดุ​ในท้องที่ จ.กาญจนบุรี​ จ.ลพบุรี​ และ จ.ตราด จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๙ แปลง มติที่ประชุม ๑. น่าเชื่อว่าเข้าครอบครอง​และทำประโยชน์​มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน ๖ แปลง ๒. น่าเชือ​ว่าเข้า​ครอบ​ครองและทำประโยชน์​มาภายหลังการเป็นที่ดินของ​รัฐ​ จำนวน ๑๓๗ แปลง ๓. ตรวจสอบเพิ่มเติม จำนวน ๓๖ แปลง

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นางยุพา  คำมา  นักวิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​ชำนาญการ กปร. ได้รับมอบ​หมา​ยให้​เป็นผู้แทน​ กปร. เข้าร่วม​ประชุม​คณะ​ทำงานพิจารณา​กลั่นกรองการพิสูจน์​สิทธิการครอบครองที่ดินของ​ราษฎร​ที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม​ ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารกรมธนารักษ์​ โดยมีนางสาวทรรษน์พรรณ  เจริญกิจ ผู้เชี่ยวชาญ​เฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราช​พัสดุ ​เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา​แก้ไขปัญหาที่ดินราช​พัสดุ​ในท้องที่ จ.กาญจนบุรี​  จ.ลพบุรี​ และ จ.ตราด  จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๙ แปลง มติที่ประชุม ๑. น่าเชื่อว่าเข้าครอบครอง​และทำประโยชน์​มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน ๖ แปลง ๒. น่าเชือ​ว่าเข้า​ครอบ​ครองและทำประโยชน์​มาภายหลังการเป็นที่ดินของ​รัฐ​ จำนวน ๑๓๗ แปลง ๓. ตรวจสอบเพิ่มเติม จำนวน ๓๖ แปลง

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นางยุพา  คำมา  นักวิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​ชำนาญการ กปร. ได้รับมอบ​หมา​ยให้​เป็นผู้แทน​ กปร. เข้าร่วม​ประชุม​คณะ​ทำงานพิจารณา​กลั่นกรองการพิสูจน์​สิทธิการครอบครองที่ดินของ​ราษฎร​ที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม​ ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารกรมธนารักษ์​ โดยมีนางสาวทรรษน์พรรณ  เจริญกิจ ผู้เชี่ยวชาญ​เฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราช​พัสดุ ​เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา​แก้ไขปัญหาที่ดินราช​พัสดุ​ในท้องที่ จ.กาญจนบุรี​  จ.ลพบุรี​ และ จ.ตราด  จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๙ แปลง มติที่ประชุม
๑. น่าเชื่อว่าเข้าครอบครอง​และทำประโยชน์​มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน ๖ แปลง
๒. น่าเชือ​ว่าเข้า​ครอบ​ครองและทำประโยชน์​มาภายหลังการเป็นที่ดินของ​รัฐ​ จำนวน ๑๓๗ แปลง
๓. ตรวจสอบเพิ่มเติม จำนวน ๓๖ แปลง

แกลเลอรี่