Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.20 น. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความั่นคงในที่อยู่อาศัยฯ ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และกะเหรี่ยง ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้เเทน ขปส. ผู้แทนกองตรวจราชการ สป.ทส. ผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม โดยที่ประชุมได้มีการหารือเรื่อง (1) การเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาฯ (2) การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ ในแผนปฏิรูปประเทศ (3) แผนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนรายกรณี 16 กรณี และ (4) การรับฟังประเด็นปัญหาความเดือดร้อนด้านชีวิตความเป็นอยู่ การขาดแคลนอาหารของชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ในสถานการณ์ COVID-19 ,ปัญหาการสำรวจข้อมูลการถือครองตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลา 240 วัน และปัญหาข้อจำกัดในด้านการทำเกษตรไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงในสถานการณ์การป้องกันไฟป่า ซึ่ง กปร. จะได้นำสรุปผลการประชุมเสนอรอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) ประธานคณะทำงาน และเสนอต่อที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าที่มี ผช.รมว.ทส. เป็นประธาน ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ต่อไป

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.20 น. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความั่นคงในที่อยู่อาศัยฯ ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และกะเหรี่ยง ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้เเทน ขปส. ผู้แทนกองตรวจราชการ สป.ทส. ผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม โดยที่ประชุมได้มีการหารือเรื่อง (1) การเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาฯ (2) การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ ในแผนปฏิรูปประเทศ (3) แผนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนรายกรณี 16 กรณี และ (4) การรับฟังประเด็นปัญหาความเดือดร้อนด้านชีวิตความเป็นอยู่ การขาดแคลนอาหารของชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ในสถานการณ์ COVID-19 ,ปัญหาการสำรวจข้อมูลการถือครองตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลา 240 วัน และปัญหาข้อจำกัดในด้านการทำเกษตรไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงในสถานการณ์การป้องกันไฟป่า ซึ่ง กปร. จะได้นำสรุปผลการประชุมเสนอรอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) ประธานคณะทำงาน และเสนอต่อที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าที่มี ผช.รมว.ทส. เป็นประธาน ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ต่อไป

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.20 น. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความั่นคงในที่อยู่อาศัยฯ ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และกะเหรี่ยง ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้เเทน ขปส. ผู้แทนกองตรวจราชการ สป.ทส. ผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม โดยที่ประชุมได้มีการหารือเรื่อง (1) การเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาฯ (2) การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ ในแผนปฏิรูปประเทศ (3) แผนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนรายกรณี 16 กรณี และ (4) การรับฟังประเด็นปัญหาความเดือดร้อนด้านชีวิตความเป็นอยู่ การขาดแคลนอาหารของชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ในสถานการณ์ COVID-19 ,ปัญหาการสำรวจข้อมูลการถือครองตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลา 240 วัน และปัญหาข้อจำกัดในด้านการทำเกษตรไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงในสถานการณ์การป้องกันไฟป่า ซึ่ง กปร. จะได้นำสรุปผลการประชุมเสนอรอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) ประธานคณะทำงาน และเสนอต่อที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าที่มี ผช.รมว.ทส. เป็นประธาน ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ต่อไป

แกลเลอรี่