Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทั้งหมด จำนวน 6 กรณี โดยมีมติที่ประชุม 1.ส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศดำเนินการอ่านแปลฯ จำนวน 1 เรื่อง 2.ยุติเรื่อง จำนวน 2 เรื่อง 3.มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม จำนวน 2 เรื่อง 4.เพิกถอน นส.3 ก จำนวน 1 เรื่อง

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทั้งหมด จำนวน 6 กรณี โดยมีมติที่ประชุม 1.ส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศดำเนินการอ่านแปลฯ จำนวน 1 เรื่อง 2.ยุติเรื่อง จำนวน 2 เรื่อง 3.มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม จำนวน 2 เรื่อง 4.เพิกถอน นส.3 ก จำนวน 1 เรื่อง

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทั้งหมด จำนวน 6 กรณี โดยมีมติที่ประชุม 1.ส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศดำเนินการอ่านแปลฯ จำนวน 1 เรื่อง 2.ยุติเรื่อง จำนวน 2 เรื่อง 3.มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม จำนวน 2 เรื่อง 4.เพิกถอน นส.3 ก จำนวน 1 เรื่อง

แกลเลอรี่