Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรม OSLMxTalk #2 : "หัวหน้างาน" สู่ "การเรียนรู้" Knowledge - Practice - Experience - Professional - Learn กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ZOOM

กิจกรรม OSLMxTalk #2 : "หัวหน้างาน" สู่ "การเรียนรู้" Knowledge - Practice - Experience - Professional - Learn กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ได้เป็นประธานกิจกรรม OSLMxTalk #2 : "หัวหน้างาน" สู่ "การเรียนรู้" Knowledge - Practice - Experience - Professional - Learn กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ZOOM

แกลเลอรี่