Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 6/2563 (ประจำเดือน มิ.ย. 2563)

การประชุมกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 6/2563 (ประจำเดือน มิ.ย. 2563)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล  มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุมกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 6/2563 (ประจำเดือน มิ.ย. 2563) ณ ห้องประชุม กปร. ชั้น 15 อาคาร ทส.
 
โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
1. การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนงานภายใน กปร. งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 - 4) ประจำเดือน มิ.ย. 2563
2. สถานะการใช้จ่ายเงินกองทุนและเงินกองกลางของ กปร.

แกลเลอรี่