Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง ตำบลสำนักกะท้อน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2492 และที่ป่าไม้ของชาติตามมติ ครม. 14 พฤศจิกายน 2504 ในท้องที่ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 10 ราย 10 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1.มอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง 2.ส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 9 แปลง

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง ตำบลสำนักกะท้อน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2492 และที่ป่าไม้ของชาติตามมติ ครม. 14 พฤศจิกายน 2504 ในท้องที่ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 10 ราย 10 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1.มอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง 2.ส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 9 แปลง

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง ตำบลสำนักกะท้อน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2492 และที่ป่าไม้ของชาติตามมติ ครม. 14 พฤศจิกายน 2504 ในท้องที่ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 10 ราย 10 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ
1.มอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 แปลง
2.ส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 9 แปลง

แกลเลอรี่