Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. รอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิทำกินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 301 ทส. โดยมีนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดี อส. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. (ทำหน้าที่เลขานุการ) นางภูสิน เกตานนท์ ผอ.ทสจ.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ อส. ปม. ทสจ.จันทบุรี กองกฎหมาย กปร. สป.ทส. เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ อส. ปม. ทสจ.จันทบุรี ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นการอนุญาตให้กองทัพเรือเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ข้อมูลจำนวนราษฎรในพื้นที่ แผนที่ รูปแปลงที่ดิน การเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน การจัดสรรที่ดิน หรือการอนุญาตให้กับราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ เพื่อใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวต่อไป

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. รอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิทำกินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 301 ทส. โดยมีนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดี อส. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. (ทำหน้าที่เลขานุการ) นางภูสิน เกตานนท์ ผอ.ทสจ.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ อส. ปม. ทสจ.จันทบุรี กองกฎหมาย กปร. สป.ทส. เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ อส. ปม. ทสจ.จันทบุรี ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นการอนุญาตให้กองทัพเรือเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ข้อมูลจำนวนราษฎรในพื้นที่ แผนที่ รูปแปลงที่ดิน การเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน การจัดสรรที่ดิน หรือการอนุญาตให้กับราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ เพื่อใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวต่อไป

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. รอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิทำกินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 301 ทส. โดยมีนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดี อส. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. (ทำหน้าที่เลขานุการ) นางภูสิน เกตานนท์ ผอ.ทสจ.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ อส. ปม. ทสจ.จันทบุรี กองกฎหมาย กปร. สป.ทส. เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ อส. ปม. ทสจ.จันทบุรี ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นการอนุญาตให้กองทัพเรือเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ข้อมูลจำนวนราษฎรในพื้นที่ แผนที่ รูปแปลงที่ดิน การเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน การจัดสรรที่ดิน หรือการอนุญาตให้กับราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของกองทัพเรือ เพื่อใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวต่อไป

แกลเลอรี่