Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.1 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ/ที่ป่าไม้ ท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี/อำเภอบ่อพลอย/อำเภอท่าม่วง/อำเภอห้วยกระเจา/อำเภอพนมทวน/อำเภอไทรโยค เพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิฯ ตามมาตรการของ กบร. ให้แก่ราษฎร จำนวน 328 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ดำเนินการอ่าน แปลฯ จำนวน 169 แปลง 2.พิจารณาผลการอ่าน แปลฯ น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐทั้งแปลง จำนวน 10 แปลง 3.พิจารณาผลการอ่าน แปลฯ น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐบางส่วนตามที่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 49 แปลง 4.พิจารณาผลการอ่าน แปลฯ ไม่น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 18 แปลง 5.หลักฐาน ส.ค.1 ครอบครองมาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 5 แปลง 6.มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) สาขาบ้านโป่ง หารือกรมป่าไม้ กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบของ ออป. สาขาบ้านโป่ง จำนวน 77 แปลง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์  ผอ.สกร.1 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ/ที่ป่าไม้ ท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี/อำเภอบ่อพลอย/อำเภอท่าม่วง/อำเภอห้วยกระเจา/อำเภอพนมทวน/อำเภอไทรโยค เพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิฯ ตามมาตรการของ กบร. ให้แก่ราษฎร จำนวน 328 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ดำเนินการอ่าน แปลฯ จำนวน 169 แปลง 2.พิจารณาผลการอ่าน แปลฯ น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐทั้งแปลง จำนวน 10 แปลง 3.พิจารณาผลการอ่าน แปลฯ น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐบางส่วนตามที่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 49 แปลง 4.พิจารณาผลการอ่าน แปลฯ ไม่น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 18 แปลง 5.หลักฐาน ส.ค.1 ครอบครองมาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 5 แปลง 6.มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) สาขาบ้านโป่ง หารือกรมป่าไม้ กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบของ ออป. สาขาบ้านโป่ง จำนวน 77 แปลง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์  ผอ.สกร.1 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุ/ที่ป่าไม้ ท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี/อำเภอบ่อพลอย/อำเภอท่าม่วง/อำเภอห้วยกระเจา/อำเภอพนมทวน/อำเภอไทรโยค เพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิฯ ตามมาตรการของ กบร. ให้แก่ราษฎร จำนวน 328 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้
1.ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ดำเนินการอ่าน แปลฯ จำนวน 169 แปลง
2.พิจารณาผลการอ่าน แปลฯ น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐทั้งแปลง จำนวน 10 แปลง
3.พิจารณาผลการอ่าน แปลฯ น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐบางส่วนตามที่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 49 แปลง
4.พิจารณาผลการอ่าน แปลฯ ไม่น่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 18 แปลง
5.หลักฐาน ส.ค.1 ครอบครองมาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 5 แปลง
6.มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) สาขาบ้านโป่ง หารือกรมป่าไม้ กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบของ ออป. สาขาบ้านโป่ง จำนวน 77 แปลง

แกลเลอรี่