Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 3 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 14.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนาย​บุญ​เติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้ ที่เขา/ภูเขา ที่ป่าชายเลน ในอำเภอเมือง อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอ​ตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี​อำเภอทับปุด จำนวน 77 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1. น่าเชือ​ว่าเข้า​ครอบ​ครอง​ทำประโยชน์​มาก่อนการ​เป็น​ที่ดิน​ของ​รัฐ​ ตามผลการอ่าน แปลฯ จำนวน 18 แปลง 2. ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ​อ่านภาพถ่ายทางอากาศ​ พิจารณา​ดำเนินการอ่าน แปลฯ จำนวน 58 แปลง 3.ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ตรวจสอบว่าออกเอกสารสิทธิ​โดยชอบด้วยกฎหมาย​หรือไม่ จำนวน 1 แปลง

วันที่ 3 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 14.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนาย​บุญ​เติม  เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้ ที่เขา/ภูเขา ที่ป่าชายเลน ในอำเภอเมือง อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอ​ตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี​อำเภอทับปุด จำนวน 77 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1. น่าเชือ​ว่าเข้า​ครอบ​ครอง​ทำประโยชน์​มาก่อนการ​เป็น​ที่ดิน​ของ​รัฐ​ ตามผลการอ่าน แปลฯ จำนวน 18 แปลง 2. ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ​อ่านภาพถ่ายทางอากาศ​ พิจารณา​ดำเนินการอ่าน แปลฯ จำนวน 58 แปลง 3.ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ตรวจสอบว่าออกเอกสารสิทธิ​โดยชอบด้วยกฎหมาย​หรือไม่ จำนวน 1 แปลง

วันที่ 3 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 14.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนาย​บุญ​เติม  เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้ ที่เขา/ภูเขา ที่ป่าชายเลน ในอำเภอเมือง อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอ​ตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี​อำเภอทับปุด จำนวน 77 แปลง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ
1. น่าเชือ​ว่าเข้า​ครอบ​ครอง​ทำประโยชน์​มาก่อนการ​เป็น​ที่ดิน​ของ​รัฐ​ ตามผลการอ่าน แปลฯ จำนวน 18 แปลง
2. ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ​อ่านภาพถ่ายทางอากาศ​ พิจารณา​ดำเนินการอ่าน แปลฯ จำนวน 58 แปลง
3.ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ตรวจสอบว่าออกเอกสารสิทธิ​โดยชอบด้วยกฎหมาย​หรือไม่ จำนวน 1 แปลง

แกลเลอรี่