Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. และมีนายสมัคร เชื้อบุญมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณประโยชน์แปลง "บ้านหนองปลากระเดิด" ในพื้นที่ หมู่ที่ 2(7) ตำบลบ้านด่าน(เมืองไผ่) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามมาตรการของ กบร. จำนวน 2 ราย 2 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเกี่ยวกับสถานะการเป็นที่ดินของรัฐ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. และมีนายสมัคร เชื้อบุญมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณประโยชน์แปลง "บ้านหนองปลากระเดิด" ในพื้นที่ หมู่ที่ 2(7) ตำบลบ้านด่าน(เมืองไผ่) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามมาตรการของ กบร. จำนวน 2 ราย 2 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเกี่ยวกับสถานะการเป็นที่ดินของรัฐ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. และมีนายสมัคร เชื้อบุญมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณประโยชน์แปลง "บ้านหนองปลากระเดิด" ในพื้นที่ หมู่ที่ 2(7) ตำบลบ้านด่าน(เมืองไผ่) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามมาตรการของ กบร. จำนวน 2 ราย 2 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเกี่ยวกับสถานะการเป็นที่ดินของรัฐ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

แกลเลอรี่